Teşvik, Hibe ve Destekler

 

Güneş enerjisi tesisleri ve enerji verimliliği için şuan 3 adet teşvik bulunmaktadır.

- Devlet Yatırım Teşviki

- TTGV (Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı)

- TursEFF (Türkiye Sürdürülebilir Enerji Finansman Programı)

 

Devlet Yatırım Teşviki

9 Mayıs 2014 tarihinde Bakanlar Kurulu Kararı ile bazı enerji yatırımlarının teşvik edilmesi kararlaştırılmıştır.
- Yıllık asgari 500 TEP (ton eşdeğeri petrol, 5815 MWh) enerji tüketimi olan mevcut imalat sanayi tesislerinde gerçekleştirilecek, birim ürün başına en az % 20 oranında enerji tasarrufu sağlayan ve yatırım geri dönüş süresi azami 5 yıl olan enerji verimliliğine yönelik yatırımlar,
- Atık ısı kaynaklı olarak, bir tesisteki atık ısıdan geri kazanım yolu ile elektrik üretimine yönelik yatırımlar (doğalgaza dayalı elektrik üretim tesisleri hariç),
- Bu karar kapsamında ayrıca; asgari 50 Milyon TL tutarındaki, sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) yatırımları ve yer altı doğal gaz depolama yatırımları,

yapılacağı bölgeye bakılmaksızın 5. Bölgede yapılacak olan yatırımlara sağlanan teşviklerden yararlandırılacaktır.

Teşvik Kapsamı:

- Katma Değer Vergisi (KDV) istisnası
- Gümrük Vergisi Muafiyeti
- Gelir ve Kurumlar vergisi indirimi
- Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği
- Faiz Desteği (Faiz veya Kar Payının Bakanlıkça Karşılanması)
- Yatırım yeri tahsisi

 

TTGV (Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı)

Olası Proje Konuları

- Atıkların kaynağında azaltılması / üretime döndürülmesi (atık geri dönüşümü ve geri kazanımı)
- Su tüketiminin / atık su oluşumunun kaynağında azaltılması (su tasarrufu, atık su geri kazanımı)
- Emisyonların kaynağında azaltılması (ör: yakma prosesi optimizasyonu)
- Hammadde tüketiminin azaltılması
- Tehlikesiz ya da tehlikelilik düzeyi daha düşük kimyasal madde kullanımına geçilmesi
- Tehlikesiz ya da tehlikelilik düzeyi daha düşük kimyasal madde kullanımına geçilmesi
- Yağ tüketiminin / atık yağ oluşumunun azaltılması
- Enerji üretim ve kullanımında çevre dostu teknolojiler
- Atıklardan yeni ürün/ yakıt/ enerji üretimi (Öncelik: Organik atık – biyo ürünler)
- Çevre dostu ürün üretimi
- Endüstriyel ekoloji (simbiyoz) (Örnek: fiziksel olarak yakın iki firmanın birbirlerinin atığını/atık ısısını kullanması)
- Karbon tutma ve depolama sistemleri

Öncelikler

- Yerli teknoloji ve ekipman kullanımı
- Yenilikçi ve/veya ileri teknoloji (malzeme, elektronik, yazılım, vb.) uygulamaları

Destek Mekanizması
- Proje Süresi:      En fazla 1,5 yıl
- Destek Miktarı: En fazla 1.000.000 USD
- Destek Oranı:    Proje Bütçesinin en fazla %50 ’si
- Geri Ödeme Süresi:       1 Yılı Geri Ödemesiz Toplam 4 Yıl (Faizsiz)
- Hizmet Bedeli:  TTGV Destek miktarının %6’sı

Not: Diğer finans kaynaklarından hibe ve kredi alan projeler TTGV Çevre Desteklerinden yararlanabilmektedir.

 

TursEFF (Türkiye Sürdürülebilir Enerji Finansman Programı

Program 4 ana alandan oluşmaktadır.

Endüstriyel Enerji Verimliliği Kredileri, Ticari Binalar için Enerji Verimliliği Kredileri, Yenilenebilir Enerji Kredileri, Küçük Ölçekli Enerji Verimliliği Ve Yenilenebilir Enerji Kredileri

Endüstriyel Enerji Verimliliği Kredileri
- Kredi tutarı 5 milyon Euro'yu geçmemelidir. 
- Yatırım enerji tüketiminde bir azaltma sağlamalıdır.
- Yıllık bazda ölçüldüğünde %20’ye eşit ya da daha yüksek Enerji Tasarruf Oranı ya da aynı oranda CO2 eşdeğeri ton olarak ölçülen sera gazı emisyonlarında düşüş sağlamalıdır.
- Potansiyel enerji tasarrufunun mali değerinden hesaplanan asgari İç Verim Oranı %7’den fazla olmalıdır.

Ticari Binalar için Enerji Verimliliği Kredileri
- İnşaat Sektörü projeleri, tüm koşullar eşit olduğu takdirde yıllık bazda ölçüldüğü üzere %30’a eşit veya daha fazla oranda bir enerji tasarruf oranı elde etmelidir. Kredi talep edilen binalarda bağımsız yetkili bir enerji uzmanı tarafından hazırlanmış Enerji Performans Sertifikası bulunmalıdır.
Uygun olmayanlar projeler:
- Hâlihazırda ülke düzeyinde belirlenen enerji verimliliği standartlarına tabi yeni bina yatırımları,
- Yalnızca satışlar üzerinde kısa veya orta dönem kar yapma amacı ile gayrimenkule yapılan yatırımlar; arazi ve mevcut binaların satın alınması, kiralanması veya kiraya verilmesi

Yenilenebilir Enerji Kredileri
- Kredi tutarı 5 milyon Euro'yu geçmemelidir.
- Elektrik ve/veya ısıtma ve/veya soğutma ve/veya fosil yakıt kaynaklarının yerine geçen her tür enerjiyi üretmek üzere yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanan ekipman, sistem ve süreçlerin satın alınması ve kurulumunu kapsayan projeleri içermektedir.
- Yenilenebilir enerjiye uygun yatırımlar onaylanma tarihinde 15 yılın altında geri ödeme süresine sahip olmalı ve 1 Euro yatırım karşılığında yılda en az 1.3 kWh elektrik üretmelidir.

Küçük Ölçekli Enerji Verimliliği ve Yenilenebilir Enerji Kredileri
Küçük ölçekli enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji projeleri aşağıdaki şartlarla uyumluluk göstermelidir:
- Yatırım, TursEFF LEME listesinde yer alan teknoloji gruplarından birinde yapılacak ekipmanların satın alımı ve montajını içermeli ve bu listedeki kriterlerle uyum içinde olmalıdır;
- Kredi talebi 250,000 Euro üst limitinin altında kalmalıdır.


İletişim (Contact)


TeknokentKOSGEB